هاست لینوکس

هاست 500 مگابایت

500 مگابایت هاست لینوکس
ترافیک ماهیانه نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
سی پنل

هاست 1000 مگابایت

1000 مگابایت هاست لینوکس
ترافیک ماهیانه نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
سی پنل

هاست 2000 مگابایت

2000 مگابایت هاست لینوکس
ترافیک ماهیانه نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
سی پنل

هاست 4000 مگابایت

4000 مگابایت هاست لینوکس
ترافیک ماهیانه نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
سی پنل